KỶ NIỆM 93 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (03/02/1930-03/02/2023)
Lượt xem: 261
Cách đây 93 năm, ngày 03/02/1930 Đảng cộng sản Việt Nam được thành lập. Đó là kết quả của sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa tư tưởng cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác-Lê Nin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước. Ngay từ khi thành lập, Đảng đã nhanh chóng trở thành đội tiền phong chính trị của giai cấp công nhân và nhân dân lao động Việt Nam. Đảng lấy việc phục vụ Tổ quốc, phục vụ giai cấp và nhân dân làm mục đích cao cả.
         Với đường lối cách mạng đúng đắn, phương pháp cách mạng thích hợp và sáng tạo, Đảng lãnh đạo nhân dân cả nước tiến hành tổng khởi nghĩa giành chính quyền tháng 8 năm 1945, lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á, đưa nước ta từ nước thuộc địa nửa phong kiến trở thành nước tự do, độc lập; nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ.

anh tin bai

         Nước Việt Nam dân chủ cộng hoà vừa ra đời, thực dân Pháp đã quay trở lại hòng chiếm nước ta một lần nữa, thù trong giặc ngoài cấu kết với nhau, âm mưu tiêu diệt chính quyền cách mạng còn non trẻ, đẩy đất nước ta vào tình thế "ngàn cân treo sợi tóc". Trong bối cảnh đó, Đảng ta đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vững vàng chèo lái con thuyền cách mạng vượt qua thác ghềnh bảo vệ và giữ vững thành quả cách mạng. Trải qua 9 năm kháng chiến trường kỳ đầy gian khổ, hy sinh anh dũng với chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu.
         Thời kỳ 1954-1975, Miền Bắc xây dựng XHCN, chi viện sức người, sức của cho miền Nam ruột thịt, đập tan cuộc tập kích chiến lược bằng đường không của Mỹ, làm nên một "Điện Biên Phủ trên không". Ở miền Nam, lần lượt làm thất bại các chiến lược quân sự của Mỹ. Thắng lợi vĩ đại của cuộc tiến công và nổi dậy Mùa xuân năm 1975 mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, thống nhất Tổ quốc, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.
         Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng ta đã đề ra đường lối đổi mới toàn diện trên nền tảng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng kinh tế tiến bước vững chắc trên con đường XHCN mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn, vị thế đối ngoại của đất nước được nâng cao. Những thành tựu ấy đã tạo ra thế và lực cho cách mạng Việt Nam “Đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá vì dân giầu, nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh”.
93 năm qua, là những năm tháng vô cùng hào hùng, vẻ vang của nhân dân ta, đưa người dân từ kiếp nô lệ trở thành người chủ đất nước. Từng bước chúng ta xoá bỏ nghèo nàn, lạc hậu, tiến lên xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no hạnh phúc; dù trải qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, dù bên cạnh những thành tích to lớn còn có những vấp váp, sai lầm, khuyết điểm nhưng Đảng ta luôn biết tự sửa chữa nên được nhân dân tin cậy, xứng đáng là đội tiên phong của một đất nước anh hùng.
Truyền thống lịch sử cách mạng của Đảng bộ trong 93 năm qua:
         Từ khi Đảng cộng sản Việt Nam được thành lập, những sách báo tiến bộ đã được truyền bá vào Hải Phương, giác ngộ tư tưởng cho những thanh niên cấp tiến. Cuối năm 1944 cơ sở Cách mạng từ thành phố Nam Định đã lan rộng, bám rễ ở Hải Phương.
         Dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, cách mạng Tháng Tám bùng nổ. Ngày 21 tháng 8 năm 1945 khi những chiến sỹ cách mạng vào cướp Phủ lỵ Hải Hậu, nhân dân các xóm 14, 16 ( nay là xóm 3, xóm 4) của Hải Phương đã tham gia hưởng ứng, tiến vào giành chính quyền về tay nhân dân, kết thúc thống trị của chế độ phong kiến thực dân trên mảnh đất Hải Hậu, mở ra thời kỳ mới, thời kỳ xây dựng và bảo vệ chính quyền dân chủ nhân dân dưới chính thể “ Việt Nam dân chủ cộng hòa”.
         Ngay sau khi chính quyền cách mạng của huyện được thành lập, ngày 25/8/1945 một cuộc mít tinh lớn được tổ chức công bố thành lập ủy ban cách mạng lâm thời xã Hải Phương. Trong buổi đầu Cách mạng, dưới sự lãnh đạo của Mặt trận Việt Minh, nhân dân Hải Phương với khí thế của những con người được đổi đời đã hăng hái tham gia các hoạt động kháng chiến kiến quốc, các cuộc vận động “Tuần lễ vàng” “ Công trái quốc gia”, “ Mùa đông binh sĩ”  các phong trào đẩy mạnh tăng gia sản xuất, không để một tấc đất hoang được toàn dân hưởng ứng. Các đoàn thể “Nông dân cứu quốc” “Thanh niên cứu quốc” được thành lập.
      Trong quá trình đấu tranh cách mạng, được rèn luyện thử thách, nhiều cá nhân giác ngộ, trở thành những nhân tố tích cực của phong trào. Được Huyện ủy chỉ đạo trực tiếp. Ngày 16/10/1948 Chi bộ đảng cộng sản xã Quần phương, tiền thân của Đảng bộ xã Hải Phương ngày nay được thành lập tại từ đường họ Lê xóm 22 (Nay là xóm 11), gồm 5 đảng viên. Đây là một sự kiện rất quan trọng của Đảng bộ và nhân dân xã nhà. Từ đây phong trào cách mạng xã Hải Phương do chi bộ đảng lãnh đạo toàn diện và trực tiếp.
      Dưới sự lãnh đạo của chi bộ, chính quyền dân chủ nhân dân được củng cố, các đoàn thể cứu quốc được kiện toàn. Công tác phát triển Đảng được chi bộ đặc biệt quan tâm, trong năm 1949 đã kết nạp được 22 Đảng viên mới, nâng cao về số lượng và chất lượng của chi bộ. Đó là điều kiện quyết định để lãnh đạo phong trào cách mạng của xã vượt qua những thời kỳ khó khăn ác liệt nhất, đặc biệt là thời kỳ địch tạm chiếm “Hai năm 4 tháng”; kẻ thù sử dụng bọn phản động đội lốt tôn giáo, điên cuồng chống phá các cơ sở cách mạng, truy lùng, bắt bớ, thủ tiêu sát hại cán bộ, đảng viên, dân quân, du kích kiên trung. Nhưng dưới sự lãnh đạo của huyện ủy, nhiều cán bộ, Đảng viên vẫn kiên trì bám đất, bám dân, bám cơ sở để hoạt động bí mật, dựa vào quần chúng, được quần chúng che chở giúp đỡ. Những cuộc họp chi bộ vào tối các ngày 30/2/1950, 10/7/1950,  24/1/1951 để kịp thời ra những Nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo phong trào đã khẳng định vai trò lãnh đạo của chi bộ trong thời kỳ gian khổ ác liệt này. Mặc dù trong vùng địch tạm chiếm, nhưng chi bộ đã chăm lo xây dựng, củng cố chính quyền. Đêm ngày 30/8/1951, Hội đồng nhân dân xã đã họp tại Đền Bảo Ninh để bầu Ủy ban kháng chiến hành chính xã gồm 7 ủy viên. Đặc biệt tối ngày 7/1/1952 chi bộ đã họp tại đền Bảo Ninh để bàn biện pháp chuẩn bị phối hợp với bộ đội đánh Bốt Văn Đàn, phân công trách nhiệm cho từng Đảng viên trong phục vụ chiến đấu, trong phá tề trừ gian.
       Ngay sau khi hòa bình lập lại ở Miền bắc, chi bộ và quân dân xã nhà lại phải đương đầu với những âm mưu, thủ đoạn chống đối, phá hoại thâm độc của kẻ địch trong dụ dỗ cưỡng ép nhân dân di cư vào Nam, phá hoại cải cách ruộng đất và phong trào Hợp tác hóa. Trong cuộc đấu tranh thầm lặng này, cán bộ, Đảng viên và chính quyền cốt cán của ta đã phải chịu nhiều gian khổ, hy sinh để hoàn thành nhiệm vụ. Dưới sự lãnh đạo của Đảng mà trực tiếp là của Huyện ủy, nhân dân Hải Phương đã thu được những thắng lợi có ý nghĩa rất quan trọng, bảo vệ vững chắc chính quyền nhân dân, hàn gắn vết thương chiến tranh, ổn định chính trị, khôi phục và phát triển kinh tế – xã hội, cải thiện đời sống nhân dân. Đặc biệt trong 3 năm từ năm 1958 đến năm 1960 Hải Phương đã xây dựng được 11 Hợp tác xã, thu hút gần 60% số hộ tham gia. 3 Chi bộ tiếp tục được củng cố và phát triển về mọi mặt, vững vàng bước vào cuộc chiến đấu mới chiến tranh phá hoại của đế Quốc Mỹ, giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước.
      Bước sang thời kỳ đất nước thống nhất, cả nước đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội, nhất là trong hơn 30 năm đất đổi mới, Đảng bộ và nhân dân xã nhà lại ghi tiếp những trang sử hào hùng, biến chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong chiến đấu chống xâm lược thành chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong lao động sản xuất, trong xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh. Chúng ta đã vận động và tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao nhiều chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, nhất là trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp và phát triển kinh tế xã hội. Đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được cải thiện nâng lên rõ rệt, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tình làng nghĩa xóm ngày càng bền chặt. Các hoạt động tình nghĩa, nhân đạo từ thiện được cán bộ Đảng viên và nhân dân nhiệt tình hưởng ứng. Công cuộc xây dựng xóm xã NTM được phát huy có hiệu quả. 
Tiếp tục phát động phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu”. Đến nay có 4 xóm đạt xóm NTM kiểu mẫu, 7 xóm đạt và duy trì cơ bản đạt xóm NTM kiểu mẫu, xã đạt NTM nâng cao cấp tỉnh. 
- Về văn hóa - xã hội: Công tác phòng, chống dịch Covid-19 được triển khai quyết liệt, chủ động và kịp thời, đồng bộ các giải pháp, phù hợp với tình hình tại địa phương. Thực hiện kịp thời các chính sách đảm bảo an sinh xã hội đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng.
Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa thể thao tại xã và ở các xóm, năm 2022 tổ chức thành công ĐH TDTT và ngày hội VHTT truyền thống, là đơn vị làm điểm cho huyện, tổng kết năm 2022 ngành văn hóa được sở VHTT và du lịch tỉnh tặng bằng khen.
Tiếp tục thực hiện hướng dẫn số 34 của UBND huyện, Quy chế 01 của UBND xã nhất là việc làm cỗ không chia phần, ăn cỗ không lấy phần. Hoạt động VHVN TDTT tại xã và các xóm được duy trì. Trạm Y tế xã chú trọng công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Tỷ lệ tham gia BHYT đạt 95,5%, tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều đạt 1,95%.
Cơ sở vật chất các nhà trường được đầu tư nâng cấp, những năm qua xã đã dành hàng chục tỉ đồng để tập chung xây dựng các hàng mục tại các nhà trường, đến nay cả 3 cấp học đều đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Chất lượng giáo dục 3 cấp học được giữ vững và phát triển. Năm học 2021- 2022. Chất lượng giáo dục Trường THCS, trường Tiểu học xếp thứ nhất toàn huyện.
- Về khoa học công nghệ: Đảng ủy- HĐND- UBND, các ban ngành đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục thực hiện Đề án “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan”. 100% cán bộ, công chức sử dụng phần mềm quản lý văn bản điều hành. Kết nối liên thông văn bản điện tử từ xã lên huyện và các ban ngành trong xã.
- Quốc phòng - An ninh tập trung chỉ đạo giữ vững công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; công tác huấn luyện dân quân tự vệ, dự bị động viên, phúc tra độ tuổi 17. Công tác sơ, khám tuyển gọi thanh niên nhập ngũ đảm bảo đủ chỉ tiêu giao quân. Quan tâm xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên vững mạnh.
- Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội: Quán triệt quan điểm của Đảng về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới. Đẩy mạnh xây dựng các điển hình “Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới. “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tham gia xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2019-2024”. Hướng về cơ sở, lấy khu dân cư là địa bàn hoạt động. Tăng cường tập hợp, thu hút đoàn viên, hội viên, củng cố xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên, đoàn viên, tham gia có hiệu quả vào phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” nhiều mô hình, điển hình trong xây dựng nông thôn mới  được nhân rộng và có sức lan tỏa. 
Công tác chính quyền: Tập chung giải quyết khiếu nại tố cáo, tiếp công dân tiếp tục được tập trung chỉ đạo quyết liệt. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được chú trọng, tăng cường sức mạnh của Đảng và niềm tin của nhân dân. Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2022 đảng bộ chính quyền và nhân dân xã nhà được khen thưởng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, các đoàn thể chính trị xã hội được các cấp khen thưởng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Công tác tổ chức cán bộ: Sau sáp nhập hiện xã còn 11 xóm với 8.500 nhân khẩu và trên 2400 hộ. Đảng bộ có 427 đảng viên sinh hoạt tại 16 chi bộ. Đến nay xã đã có đủ 20 CBCC theo quy định đảm bảo về chuyên môn nghiệp vụ, LL công an xã được bố trí 6 công an chính quy.
         Những kết quả đạt được trong năm 2022 đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội - an ninh, quốc phòng theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đã đề ra.
         93 năm qua Đảng bộ Hải Phương không ngừng được củng cố và phát triển cả số lượng và chất lượng, vững về chính trị, mạnh về tổ chức, thực hiện là một nhân tố quyết định thắng lợi của xã nhà. Từ một chi bộ với 5 Đảng viên năm 1948. Ngày 12/4/1963 Hải Phương đã có 1 Đảng bộ với 58 Đảng viên, sinh hoạt ở 3 chi bộ là một trong những đảng bộ được huyện ủy công nhận là đảng bộ 4 tốt đợt đầu của huyện, đến nay Đảng bộ đã có 16 chi bộ với 425 đảng viên. 
         Tuy còn những khó khăn nhưng có thể khẳng định rằng Đảng bộ và nhân dân xã nhà đã nỗ lực phấn đấu đạt và vượt hầu hết các mục tiêu kinh tế-xã hội và có bước phát triển mới. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể nhân dân có chuyển biến tích cực giữ vững và phát huy Đảng bộ trong sạch vững mạnh, chính quyền vững mạnh, nhiều ban ngành đoàn thể là đơn vị tiên tiến xuất sắc của tỉnh, huyện.

anh tin bai

           Những thắng lợi trên đây khẳng định sự vận dụng sát, đúng các quan điểm, đường lối của Đảng vào điều kiện cụ thể của xã nhà, thể hiện truyền thống đoàn kết, nhất trí, tinh thần tự lực, tự cường, nỗ lực phấn đấu vươn lên của Đảng bộ và nhân dân toàn xã. Trong quá trình cách mạng, Đảng bộ xã Hải Phương đã trưởng thành cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Đội ngũ đảng viên thường xuyên được chăm lo, rèn luyện, trình độ chính trị và chuyên môn nghiệp vụ ngày càng được nâng lên, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng được tăng cường, thực sự là hạt nhân lãnh đạo phong trào cách mạng ở địa phương.
           Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng toàn Đảng, tự hào về Đảng quang vinh, về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân Hải Phương càng thấy rõ hơn trách nhiệm của mình, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh. Xây dựng quê hương Hải Phương – Văn hóa – Anh hùng – Nông thôn mới ngày càng giàu đẹp văn minh./. 
 


image advertisement

image advertisement


Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 27
  • Trong tuần: 900
  • Tất cả: 94325
Cơ quan chủ quản: Xã Hải Phương
Địa chỉ: UBND xã Hải Phương - huyện Hải Hậu - tỉnh Nam Định
Điện thoại:  098.673.7596  * Email: xahaiphuong.hhu@namdinh.gov.vn
 Người chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Xuân Tình – Chủ tịch UBND xã
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang